valve pencil

valve pencil là gì? Ý nghĩa của từ valve pencil chùm hình cầu

  • valve pencil là gì ?

  • Ý nghĩa của từ valve pencil là gì ?
  • valve pencil là gì trong toán học ?
  • valve pencil dịch
  • valve pencil dictionary
  • valve pencil là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ valve pencil trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ valve pencil trong toán học
  • valve pencil tiếng việt là gì ?
  • What is valve pencil in english ?