valid

valid là gì? Ý nghĩa của từ valid có hiệu lực

  • valid là gì ?

  • Ý nghĩa của từ valid là gì ?
  • valid là gì trong toán học ?
  • valid dịch
  • valid dictionary
  • valid là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ valid trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ valid trong toán học
  • valid tiếng việt là gì ?
  • What is valid in english ?