vacuous

vacuous là gì? Ý nghĩa của từ vacuous rỗng

  • vacuous là gì ?

  • Ý nghĩa của từ vacuous là gì ?
  • vacuous là gì trong toán học ?
  • vacuous dịch
  • vacuous dictionary
  • vacuous là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ vacuous trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ vacuous trong toán học
  • vacuous tiếng việt là gì ?
  • What is vacuous in english ?