urn model

urn model là gì? Ý nghĩa của từ urn model tk.mô hình bình

  • urn model là gì ?

  • Ý nghĩa của từ urn model là gì ?
  • urn model là gì trong toán học ?
  • urn model dịch
  • urn model dictionary
  • urn model là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ urn model trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ urn model trong toán học
  • urn model tiếng việt là gì ?
  • What is urn model in english ?