unsteady flow

unsteady flow là gì? Ý nghĩa của từ unsteady flow dòng không ổn định

  • unsteady flow là gì ?

  • Ý nghĩa của từ unsteady flow là gì ?
  • unsteady flow là gì trong toán học ?
  • unsteady flow dịch
  • unsteady flow dictionary
  • unsteady flow là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ unsteady flow trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ unsteady flow trong toán học
  • unsteady flow tiếng việt là gì ?
  • What is unsteady flow in english ?