unstable

unstable là gì? Ý nghĩa của từ unstable không ổn định

  • unstable là gì ?

  • Ý nghĩa của từ unstable là gì ?
  • unstable là gì trong toán học ?
  • unstable dịch
  • unstable dictionary
  • unstable là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ unstable trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ unstable trong toán học
  • unstable tiếng việt là gì ?
  • What is unstable in english ?