unitary transformation

unitary transformation là gì? Ý nghĩa của từ unitary transformation phép biến đổi [đơn nguyên, unita]

  • unitary transformation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ unitary transformation là gì ?
  • unitary transformation là gì trong toán học ?
  • unitary transformation dịch
  • unitary transformation dictionary
  • unitary transformation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ unitary transformation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ unitary transformation trong toán học
  • unitary transformation tiếng việt là gì ?
  • What is unitary transformation in english ?