unirational variety

unirational variety là gì? Ý nghĩa của từ unirational variety đa tạp đơn hữu tỷ

  • unirational variety là gì ?

  • Ý nghĩa của từ unirational variety là gì ?
  • unirational variety là gì trong toán học ?
  • unirational variety dịch
  • unirational variety dictionary
  • unirational variety là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ unirational variety trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ unirational variety trong toán học
  • unirational variety tiếng việt là gì ?
  • What is unirational variety in english ?