unique factorization

unique factorization là gì? Ý nghĩa của từ unique factorization nhân tử hóa duy nhất

  • unique factorization là gì ?

  • Ý nghĩa của từ unique factorization là gì ?
  • unique factorization là gì trong toán học ?
  • unique factorization dịch
  • unique factorization dictionary
  • unique factorization là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ unique factorization trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ unique factorization trong toán học
  • unique factorization tiếng việt là gì ?
  • What is unique factorization in english ?