unipotent element

unipotent element là gì? Ý nghĩa của từ unipotent element phần tử đơn lũy

  • unipotent element là gì ?

  • Ý nghĩa của từ unipotent element là gì ?
  • unipotent element là gì trong toán học ?
  • unipotent element dịch
  • unipotent element dictionary
  • unipotent element là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ unipotent element trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ unipotent element trong toán học
  • unipotent element tiếng việt là gì ?
  • What is unipotent element in english ?