uniformity trial

uniformity trial là gì? Ý nghĩa của từ uniformity trial tk.phép thử đều

  • uniformity trial là gì ?

  • Ý nghĩa của từ uniformity trial là gì ?
  • uniformity trial là gì trong toán học ?
  • uniformity trial dịch
  • uniformity trial dictionary
  • uniformity trial là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ uniformity trial trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ uniformity trial trong toán học
  • uniformity trial tiếng việt là gì ?
  • What is uniformity trial in english ?