uniform primitive recursiveness

uniform primitive recursiveness là gì? Ý nghĩa của từ uniform primitive recursiveness tính đệ quy nguyên thủy đều

  • uniform primitive recursiveness là gì ?

  • Ý nghĩa của từ uniform primitive recursiveness là gì ?
  • uniform primitive recursiveness là gì trong toán học ?
  • uniform primitive recursiveness dịch
  • uniform primitive recursiveness dictionary
  • uniform primitive recursiveness là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ uniform primitive recursiveness trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ uniform primitive recursiveness trong toán học
  • uniform primitive recursiveness tiếng việt là gì ?
  • What is uniform primitive recursiveness in english ?