uniform lateral load

uniform lateral load là gì? Ý nghĩa của từ uniform lateral load tải trọng phân bố đều

  • uniform lateral load là gì ?

  • Ý nghĩa của từ uniform lateral load là gì ?
  • uniform lateral load là gì trong toán học ?
  • uniform lateral load dịch
  • uniform lateral load dictionary
  • uniform lateral load là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ uniform lateral load trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ uniform lateral load trong toán học
  • uniform lateral load tiếng việt là gì ?
  • What is uniform lateral load in english ?