undamped oscillation

undamped oscillation là gì? Ý nghĩa của từ undamped oscillation dao động không tắt dần

  • undamped oscillation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ undamped oscillation là gì ?
  • undamped oscillation là gì trong toán học ?
  • undamped oscillation dịch
  • undamped oscillation dictionary
  • undamped oscillation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ undamped oscillation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ undamped oscillation trong toán học
  • undamped oscillation tiếng việt là gì ?
  • What is undamped oscillation in english ?