unadjusted moment

unadjusted moment là gì? Ý nghĩa của từ unadjusted moment tk.mômen không được hiệu chỉnh nhóm

  • unadjusted moment là gì ?

  • Ý nghĩa của từ unadjusted moment là gì ?
  • unadjusted moment là gì trong toán học ?
  • unadjusted moment dịch
  • unadjusted moment dictionary
  • unadjusted moment là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ unadjusted moment trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ unadjusted moment trong toán học
  • unadjusted moment tiếng việt là gì ?
  • What is unadjusted moment in english ?