umbrella antenna

umbrella antenna là gì? Ý nghĩa của từ umbrella antenna kỹ.anten đo

  • umbrella antenna là gì ?

  • Ý nghĩa của từ umbrella antenna là gì ?
  • umbrella antenna là gì trong toán học ?
  • umbrella antenna dịch
  • umbrella antenna dictionary
  • umbrella antenna là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ umbrella antenna trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ umbrella antenna trong toán học
  • umbrella antenna tiếng việt là gì ?
  • What is umbrella antenna in english ?