umbilical point

umbilical point là gì? Ý nghĩa của từ umbilical point điểm rốn

  • umbilical point là gì ?

  • Ý nghĩa của từ umbilical point là gì ?
  • umbilical point là gì trong toán học ?
  • umbilical point dịch
  • umbilical point dictionary
  • umbilical point là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ umbilical point trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ umbilical point trong toán học
  • umbilical point tiếng việt là gì ?
  • What is umbilical point in english ?