ultraspherical

ultraspherical là gì? Ý nghĩa của từ ultraspherical siêu cầu

  • ultraspherical là gì ?

  • Ý nghĩa của từ ultraspherical là gì ?
  • ultraspherical là gì trong toán học ?
  • ultraspherical dịch
  • ultraspherical dictionary
  • ultraspherical là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ ultraspherical trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ ultraspherical trong toán học
  • ultraspherical tiếng việt là gì ?
  • What is ultraspherical in english ?