ultrasonic delay line

ultrasonic delay line là gì? Ý nghĩa của từ ultrasonic delay line đường trễ siêu âm

  • ultrasonic delay line là gì ?

  • Ý nghĩa của từ ultrasonic delay line là gì ?
  • ultrasonic delay line là gì trong toán học ?
  • ultrasonic delay line dịch
  • ultrasonic delay line dictionary
  • ultrasonic delay line là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ ultrasonic delay line trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ ultrasonic delay line trong toán học
  • ultrasonic delay line tiếng việt là gì ?
  • What is ultrasonic delay line in english ?