type of a Riemann surface

type of a Riemann surface là gì? Ý nghĩa của từ type of a Riemann surface gt.kiểu của mặt Riman

  • type of a Riemann surface là gì ?

  • Ý nghĩa của từ type of a Riemann surface là gì ?
  • type of a Riemann surface là gì trong toán học ?
  • type of a Riemann surface dịch
  • type of a Riemann surface dictionary
  • type of a Riemann surface là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ type of a Riemann surface trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ type of a Riemann surface trong toán học
  • type of a Riemann surface tiếng việt là gì ?
  • What is type of a Riemann surface in english ?