type I error

type I error là gì? Ý nghĩa của từ type I error tk.sai lầm kiểu I

  • type I error là gì ?

  • Ý nghĩa của từ type I error là gì ?
  • type I error là gì trong toán học ?
  • type I error dịch
  • type I error dictionary
  • type I error là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ type I error trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ type I error trong toán học
  • type I error tiếng việt là gì ?
  • What is type I error in english ?