two-way transmission

two-way transmission là gì? Ý nghĩa của từ two-way transmission sự truyền hai chiều

  • two-way transmission là gì ?

  • Ý nghĩa của từ two-way transmission là gì ?
  • two-way transmission là gì trong toán học ?
  • two-way transmission dịch
  • two-way transmission dictionary
  • two-way transmission là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ two-way transmission trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ two-way transmission trong toán học
  • two-way transmission tiếng việt là gì ?
  • What is two-way transmission in english ?