two-way communication

two-way communication là gì? Ý nghĩa của từ two-way communication thông tin hai chiều

  • two-way communication là gì ?

  • Ý nghĩa của từ two-way communication là gì ?
  • two-way communication là gì trong toán học ?
  • two-way communication dịch
  • two-way communication dictionary
  • two-way communication là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ two-way communication trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ two-way communication trong toán học
  • two-way communication tiếng việt là gì ?
  • What is two-way communication in english ?