twisting moment

twisting moment là gì? Ý nghĩa của từ twisting moment mômen xoắn

  • twisting moment là gì ?

  • Ý nghĩa của từ twisting moment là gì ?
  • twisting moment là gì trong toán học ?
  • twisting moment dịch
  • twisting moment dictionary
  • twisting moment là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ twisting moment trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ twisting moment trong toán học
  • twisting moment tiếng việt là gì ?
  • What is twisting moment in english ?