turn on

turn on là gì? Ý nghĩa của từ turn on mở, bật

  • turn on là gì ?

  • Ý nghĩa của từ turn on là gì ?
  • turn on là gì trong toán học ?
  • turn on dịch
  • turn on dictionary
  • turn on là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ turn on trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ turn on trong toán học
  • turn on tiếng việt là gì ?
  • What is turn on in english ?