tsunami

tsunami là gì? Ý nghĩa của từ tsunami Cơ.sunami, sóng lớn ở đại dương

  • tsunami là gì ?

  • Ý nghĩa của từ tsunami là gì ?
  • tsunami là gì trong toán học ?
  • tsunami dịch
  • tsunami dictionary
  • tsunami là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ tsunami trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ tsunami trong toán học
  • tsunami tiếng việt là gì ?
  • What is tsunami in english ?