truth value

truth value là gì? Ý nghĩa của từ truth value log.giá trị chân lý

  • truth value là gì ?

  • Ý nghĩa của từ truth value là gì ?
  • truth value là gì trong toán học ?
  • truth value dịch
  • truth value dictionary
  • truth value là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ truth value trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ truth value trong toán học
  • truth value tiếng việt là gì ?
  • What is truth value in english ?