truth function

truth function là gì? Ý nghĩa của từ truth function log.hàm đúng

  • truth function là gì ?

  • Ý nghĩa của từ truth function là gì ?
  • truth function là gì trong toán học ?
  • truth function dịch
  • truth function dictionary
  • truth function là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ truth function trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ truth function trong toán học
  • truth function tiếng việt là gì ?
  • What is truth function in english ?