true value

true value là gì? Ý nghĩa của từ true value giá trị đúng

  • true value là gì ?

  • Ý nghĩa của từ true value là gì ?
  • true value là gì trong toán học ?
  • true value dịch
  • true value dictionary
  • true value là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ true value trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ true value trong toán học
  • true value tiếng việt là gì ?
  • What is true value in english ?