true representation

true representation là gì? Ý nghĩa của từ true representation biểu diễn chân thực, biểu diễn một – một

  • true representation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ true representation là gì ?
  • true representation là gì trong toán học ?
  • true representation dịch
  • true representation dictionary
  • true representation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ true representation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ true representation trong toán học
  • true representation tiếng việt là gì ?
  • What is true representation in english ?