trough

trough là gì? Ý nghĩa của từ trough máng, chỗ lõm

  • trough là gì ?

  • Ý nghĩa của từ trough là gì ?
  • trough là gì trong toán học ?
  • trough dịch
  • trough dictionary
  • trough là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ trough trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ trough trong toán học
  • trough tiếng việt là gì ?
  • What is trough in english ?