troposphere

troposphere là gì? Ý nghĩa của từ troposphere vl.tầng đối lưu

  • troposphere là gì ?

  • Ý nghĩa của từ troposphere là gì ?
  • troposphere là gì trong toán học ?
  • troposphere dịch
  • troposphere dictionary
  • troposphere là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ troposphere trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ troposphere trong toán học
  • troposphere tiếng việt là gì ?
  • What is troposphere in english ?