trochoidal wave

trochoidal wave là gì? Ý nghĩa của từ trochoidal wave sóng trocoit

  • trochoidal wave là gì ?

  • Ý nghĩa của từ trochoidal wave là gì ?
  • trochoidal wave là gì trong toán học ?
  • trochoidal wave dịch
  • trochoidal wave dictionary
  • trochoidal wave là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ trochoidal wave trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ trochoidal wave trong toán học
  • trochoidal wave tiếng việt là gì ?
  • What is trochoidal wave in english ?