trochoidal

trochoidal là gì? Ý nghĩa của từ trochoidal (thuộc) trocoit

  • trochoidal là gì ?

  • Ý nghĩa của từ trochoidal là gì ?
  • trochoidal là gì trong toán học ?
  • trochoidal dịch
  • trochoidal dictionary
  • trochoidal là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ trochoidal trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ trochoidal trong toán học
  • trochoidal tiếng việt là gì ?
  • What is trochoidal in english ?