trochoid

trochoid là gì? Ý nghĩa của từ trochoid trocoit

  • trochoid là gì ?

  • Ý nghĩa của từ trochoid là gì ?
  • trochoid là gì trong toán học ?
  • trochoid dịch
  • trochoid dictionary
  • trochoid là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ trochoid trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ trochoid trong toán học
  • trochoid tiếng việt là gì ?
  • What is trochoid in english ?