trisectrix

trisectrix là gì? Ý nghĩa của từ trisectrix đường chia góc làm ba (đồ thị của x2 + xy2 + ay2 – 3ax2 = 0)

  • trisectrix là gì ?

  • Ý nghĩa của từ trisectrix là gì ?
  • trisectrix là gì trong toán học ?
  • trisectrix dịch
  • trisectrix dictionary
  • trisectrix là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ trisectrix trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ trisectrix trong toán học
  • trisectrix tiếng việt là gì ?
  • What is trisectrix in english ?