trisection

trisection là gì? Ý nghĩa của từ trisection sự chia đều ba

  • trisection là gì ?

  • Ý nghĩa của từ trisection là gì ?
  • trisection là gì trong toán học ?
  • trisection dịch
  • trisection dictionary
  • trisection là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ trisection trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ trisection trong toán học
  • trisection tiếng việt là gì ?
  • What is trisection in english ?