trirectangular trihedral

trirectangular trihedral là gì? Ý nghĩa của từ trirectangular trihedral tam diện ba góc vuông

  • trirectangular trihedral là gì ?

  • Ý nghĩa của từ trirectangular trihedral là gì ?
  • trirectangular trihedral là gì trong toán học ?
  • trirectangular trihedral dịch
  • trirectangular trihedral dictionary
  • trirectangular trihedral là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ trirectangular trihedral trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ trirectangular trihedral trong toán học
  • trirectangular trihedral tiếng việt là gì ?
  • What is trirectangular trihedral in english ?