triode

triode là gì? Ý nghĩa của từ triode triôt

  • triode là gì ?

  • Ý nghĩa của từ triode là gì ?
  • triode là gì trong toán học ?
  • triode dịch
  • triode dictionary
  • triode là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ triode trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ triode trong toán học
  • triode tiếng việt là gì ?
  • What is triode in english ?