trim

trim là gì? Ý nghĩa của từ trim Cơ.độ chênh, góc chênh

  • trim là gì ?

  • Ý nghĩa của từ trim là gì ?
  • trim là gì trong toán học ?
  • trim dịch
  • trim dictionary
  • trim là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ trim trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ trim trong toán học
  • trim tiếng việt là gì ?
  • What is trim in english ?