trillion

trillion là gì? Ý nghĩa của từ trillion 1018 (Anh); 1012 (Mỹ)

  • trillion là gì ?

  • Ý nghĩa của từ trillion là gì ?
  • trillion là gì trong toán học ?
  • trillion dịch
  • trillion dictionary
  • trillion là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ trillion trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ trillion trong toán học
  • trillion tiếng việt là gì ?
  • What is trillion in english ?