trihedron

trihedron là gì? Ý nghĩa của từ trihedron khối tam diện

  • trihedron là gì ?

  • Ý nghĩa của từ trihedron là gì ?
  • trihedron là gì trong toán học ?
  • trihedron dịch
  • trihedron dictionary
  • trihedron là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ trihedron trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ trihedron trong toán học
  • trihedron tiếng việt là gì ?
  • What is trihedron in english ?