trihedral

trihedral là gì? Ý nghĩa của từ trihedral tam diện

  • trihedral là gì ?

  • Ý nghĩa của từ trihedral là gì ?
  • trihedral là gì trong toán học ?
  • trihedral dịch
  • trihedral dictionary
  • trihedral là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ trihedral trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ trihedral trong toán học
  • trihedral tiếng việt là gì ?
  • What is trihedral in english ?