trigonometry

trigonometry là gì? Ý nghĩa của từ trigonometry lượng giác học

  • trigonometry là gì ?

  • Ý nghĩa của từ trigonometry là gì ?
  • trigonometry là gì trong toán học ?
  • trigonometry dịch
  • trigonometry dictionary
  • trigonometry là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ trigonometry trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ trigonometry trong toán học
  • trigonometry tiếng việt là gì ?
  • What is trigonometry in english ?