trigonometric polynomial

trigonometric polynomial là gì? Ý nghĩa của từ trigonometric polynomial đa thức lượng giác

  • trigonometric polynomial là gì ?

  • Ý nghĩa của từ trigonometric polynomial là gì ?
  • trigonometric polynomial là gì trong toán học ?
  • trigonometric polynomial dịch
  • trigonometric polynomial dictionary
  • trigonometric polynomial là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ trigonometric polynomial trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ trigonometric polynomial trong toán học
  • trigonometric polynomial tiếng việt là gì ?
  • What is trigonometric polynomial in english ?