trigger

trigger là gì? Ý nghĩa của từ trigger mt.trigơ

  • trigger là gì ?

  • Ý nghĩa của từ trigger là gì ?
  • trigger là gì trong toán học ?
  • trigger dịch
  • trigger dictionary
  • trigger là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ trigger trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ trigger trong toán học
  • trigger tiếng việt là gì ?
  • What is trigger in english ?