trial-and-error method

trial-and-error method là gì? Ý nghĩa của từ trial-and-error method phương pháp thử – và – sai

  • trial-and-error method là gì ?

  • Ý nghĩa của từ trial-and-error method là gì ?
  • trial-and-error method là gì trong toán học ?
  • trial-and-error method dịch
  • trial-and-error method dictionary
  • trial-and-error method là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ trial-and-error method trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ trial-and-error method trong toán học
  • trial-and-error method tiếng việt là gì ?
  • What is trial-and-error method in english ?