triadic

triadic là gì? Ý nghĩa của từ triadic ba ngôi

  • triadic là gì ?

  • Ý nghĩa của từ triadic là gì ?
  • triadic là gì trong toán học ?
  • triadic dịch
  • triadic dictionary
  • triadic là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ triadic trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ triadic trong toán học
  • triadic tiếng việt là gì ?
  • What is triadic in english ?