trend

trend là gì? Ý nghĩa của từ trend tk.xu thế

  • trend là gì ?

  • Ý nghĩa của từ trend là gì ?
  • trend là gì trong toán học ?
  • trend dịch
  • trend dictionary
  • trend là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ trend trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ trend trong toán học
  • trend tiếng việt là gì ?
  • What is trend in english ?