treat

treat là gì? Ý nghĩa của từ treat xử lý; kỹ. gia công chế biến

  • treat là gì ?

  • Ý nghĩa của từ treat là gì ?
  • treat là gì trong toán học ?
  • treat dịch
  • treat dictionary
  • treat là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ treat trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ treat trong toán học
  • treat tiếng việt là gì ?
  • What is treat in english ?